அமிழ்தம் தமிழ்ப் பள்ளி
அமிழ்தம் தமிழ்ப் பள்ளி

Contact Us


Classes every Saturday
​between 
4.00 pm to 6.00 pm

​Contact:
​+44 - 7417 553 555


            Location:
            Broomwood Community Centre
            105 Mainwood Road, Timperley
            Altrincham, WA15 7JU