அமிழ்தம் தமிழ்ப் பள்ளி
அமிழ்தம் தமிழ்ப் பள்ளி
2019-20 Academic Year - மாணவர் சேர்க்கை (Student Enrolment)

எம்மை பற்றி 

About Us

பார்வை / பணி

Mission / Vision

பாடத்திட்டம்

Curriculum

கல்வியாண்டு

Academic Year
Support & Donations